Interneten keresztül kezdeményezett kifizetési utalvány szolgáltatás Igénybevételi Feltételei
1. Az interneten keresztül kezdeményezett kifizetési utalvány szolgáltatás igénybevételével az ügyfelek számlájuk terhére, pénzküldeményeket adhatnak fel, amelyet a Magyar Posta, az interneten kitöltött „Megrendelés”-en megjelölt rendeltetési helyen - címzett lakáscímén, telephelyén vagy postafiókcím megadása esetén, vagy „postán maradó” jelzéssel az adott postai szolgáltatóhelyen - a címzett, vagy egyéb jogosult átvevő részére készpénzben kifizet, vagy a kifizetést megkísérli.

2. Utalvány feladás feltételei:

2.1. A kifizetési utalvány szolgáltatás a „Megrendelés” –en a kifizetéshez szükséges adatok megadásával, illetve a szolgáltatás díjának megfizetésével vehető igénybe.
2.2. A „Megrendelés” mezőit a Pénzforgalmi Üzletszabályzat 3. számú melléklete szerint kell kitölteni. A 3. számú melléklettől eltérő címzésből eredő kifizetés elmaradásáért a Magyar Postát felelősség nem terheli.
2.3. A feladónak a „Megrendelés” –en a *-al jelölt részt kötelezően ki kell töltenie. Hiányos adattal a szolgáltatás kezdeményezésére nincs lehetőség.
2.4. Egy kifizetési utalványon 1 Ft-tól legfeljebb 500.000 Ft összeg adható fel.
2.5. Egy „Megrendelés”-en egy kifizetési utalvány adható fel, több utalvány egyidejű feladása esetén a teljesítendő kifizetésekről külön-külön „Megrendelés”-t kell kitölteni.
2.6. A „Megrendelés” 3. sor a „Feladó számlaszáma” mezőjébe azt a számlaszámot kell feltüntetni, amelyről a kiszámított átutalandó teljes összeg (továbbiakban: fedezet összeg) átutalása megtörténik.

3. A „Megrendelés” beérkezését, nyilvántartásba vételét a rendszer e-mailben visszaigazolja.

4. Szolgáltatás díja:

Az interneten keresztül kezdeményezett kifizetési utalvány feladási díját és a kiegészítő szolgáltatás külön díját a „Postai pénzforgalmi szolgáltatások díjairól” szóló hirdetmény tartalmazza.

5. A rendszer által kiszámított átutalandó teljes összeg („Megrendelés” 7. sora) tartalmazza a címzettnek kifizetendő összeget, a szolgáltatás feladási díját, illetve a kiegészítő szolgáltatás igénylése esetén annak külön díját is.

6. Fedezet összeg biztosításának módja

6.1. A feladónak a számlavezető Hitelintézete felé a kiszámított fedezet összegének („Megrendelés” 7. sora) a Magyar Posta Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett 11991102-02102830 sz. számlaszámára való átutalásáról kell rendelkeznie.
6.2. Az összeg utalására adott megbízás „Közlemény” részében fel kell tüntetni a „Kifizetési utalvány” megnevezést és az e-mailben megküldött „Visszaigazolás 1” üzenetben feltüntetett megrendelés számot. Pl: „KIFIZETÉSI UTALVÁNY – 1/2009”
6.3. Több utalvány egyidejű feladása során lehetőség van az utalványok végösszegét egy összegben átutalni. Az átutalás során az utalványonként megküldött „Visszaigazolás 1” üzenetben szereplő valamennyi megrendelés számot külön-külön fel kell tüntetni. Pl: „KIFIZETÉSI UTALVÁNY – 1/2009, 2/2009, 3/2009”. Ebben az esetben a fedezet összeget a feladónak kell megállapítania a „Megrendelés” 7. sorában feltüntetett összegek összeadásával.

7. A Magyar Posta a „Megrendelés” lap adatait 5 munkanapig őrzi, amennyiben ez idő alatt a fedezet összege a 6.1. pontban meghatározott számlaszámra nem érkezik meg, és legkésőbb a „Visszaigazolás 1” lap továbbítását követő 5. munkanapról kiállított számlakivonaton nem jelenik meg, a „Megrendelés”-en megadott adatok törlésre kerülnek.

8. Eltérések kezelése:

8.1. Egy db kifizetési utalvány feladása esetén:
8.1.1. Amennyiben az átutalt összeg kevesebb, mint a rendszer által kiszámított és a „Megrendelés” 7. sorában feltüntetett összeg, akkor a felvételt a Magyar Posta nem teljesíti, és az összeget a feladó által a „Megrendelés”-en feltüntetett számlaszámra történő jóváírás céljából a számlavezető Hitelintézethez visszautalja. A visszautalásról a Magyar Posta a feladó részére a „Megrendelés”-en megadott e-mail címre értesítést küld.
8.1.2. Amennyiben az átutalt összeg nagyobb, mint a rendszer által kiszámított és a „Megrendelés” 7. sorában feltüntetett összeg, akkor a felvételt a Magyar Posta teljesíti és a fennmaradó különbözet összegét a „Megrendelés”-en feltüntetett számlaszámra történő jóváírás céljából a számlavezető Hitelintézethez visszautalja. A visszautalásról a Magyar Posta a feladó részére a „Megrendelés”-en megadott e-mail címre értesítést küld.
8.2. Több kifizetési utalvány egyidejű feladása esetén:
8.2.1. Amennyiben az átutalt összeg kevesebb, mint a rendszer által kiszámított és a „Megrendelés”-ek 7. sorában feltüntetett összegek végösszege, akkor a felvételt a Magyar Posta nem teljesíti, és az összeget a „Megrendelés”-en feltüntetett számlaszámra történő jóváírás céljából a számlavezető Hitelintézethez visszautalja. A visszautalásról a Magyar Posta a feladó részére a „Megrendelés”-en megadott e-mail címre értesítést küld.
8.2.2. Amennyiben az átutalt összeg nagyobb, mint a rendszer által kiszámított és a „Megrendelés”-ek 7. sorában feltüntetett összegek végösszege, akkor a felvételt a Magyar Posta teljesíti és a fennmaradó különbözet összegét a „Megrendelés”-en feltüntetett számlaszámra történő jóváírás céljából a számlavezető Hitelintézethez visszautalja. A visszautalásról a Magyar Posta a feladó részére a „Megrendelés”-en megadott e-mail címre értesítést küld.

9. A „Megrendelés” –en adott megbízás alapján a kifizetési utalvány felvételére a kifizetéshez szükséges adatok és a pénzügyi fedezet egyidejű rendelkezésre állásával kerül sor.

10. A Magyar Posta a kifizetési utalvány felvételéről, illetve a postai bevételezési adatról (kifizetési utalvány azonosítószámáról) „Visszaigazolás 2.” elnevezésésű e-mailben, valamint a felvételt követően postai úton értesítést küld. A postai úton megküldött „Kifizetési utalvány feladási bizonylat” a kifizetési utalvány feladási díja és az igénybevett kiegészítő szolgáltatás díja vonatkozásában az utalvány feladója részére számviteli bizonylatnak minősül.

11. A „Megrendelés”-en átadott adatok alapján a Posta az utalványt a fedezet beérkezését követően állítja elő.

12. A Magyar Posta a kifizetési utalvány összegének címzett, vagy egyéb jogosult átvevő részére történő kifizetését a felvételt követő második munkanapon a „Megrendelés”-en megjelölt címhelyen teljesíti, vagy a kifizetést megkísérli.

13. A Magyar Posta az utalványok kézbesítése során a Pénzforgalmi Üzletszabályzatban foglaltak szerint jár el.

14. Sikertelen kézbesítés esetén az átvételi határidő lejártát követően, a Magyar Posta a ki nem fizetett kifizetési utalvány összegét a „Megrendelés”-en feltüntetett számlaszámra történő jóváírás céljából a számlavezető Hitelintézethez visszautalja. A Magyar Posta a kifizetési utalvány feladási (utalvány) díját – „Megrendelés” 5. sora - nem fizeti vissza.

15. Amennyiben a Magyar Posta kezelésében megállapításra kerül, hogy a szolgáltatás igénybevétele során a feladó által megadott adatok valótlanok a Magyar Posta a szolgáltatás teljesítését felfüggeszti, illetve nem teljesíti. Az összeget a „Megrendelés”-en feltüntetett számlaszámra történő jóváírás céljából a számlavezető Hitelintézethez visszautalja. A visszautalásról a Magyar Posta a feladó részére a „Megrendelés”-en megadott e-mail címre értesítést küld.

16. A Magyar Posta a szolgáltatások alapbizonylatait, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat és iratokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

17. A szolgáltatással kapcsolatban felvilágosítást a 06-(1) 421-7570 telefonszámon lehet kérni.

Igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás
"Értesítés a kézbesítésről" szolgáltatás igénylése esetén az utalvány kézbesítéséről a „Megrendelés”-en megjelölt e-mail címre a Posta értesítést küld, a jogosult átvevő által aláírt bizonylatkép másolatának csatolásával. Az üzenet megküldésére az összeg jogosult részére történő kifizetését és a bizonylat Posta Elszámoló Központba történő beérkezését követően maximum 4 munkanapon belül kerül sor.

A szolgáltatás igénybevételi feltételeit   Nyomtatható verzió